For Vestsupport gælder nedenstående Handels og Forretningsbetingelser:

Generelle betingelser vedr. Hosting Ydelser / Løsninger

 • Ved domænebestilling erklærer registranten at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Efter bestilling af et domæne, blive registreret umiddelbart DK-hostmaster samt registrant af internationale domæner. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Vestsupport`s to egne navneservere (ns1.123hotel.dk og ns2.123hotel.dk). Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret kun såfremt der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster eller registrant af internationale domæner.
 • Produkter løber i min. 3 hele måneder + måneden, hvor produktet bestilles. Hvert kvartal fornyes produktet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.
 • Ønsker Vestsupport at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Vestsupport altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et produkt såfremt kunden ikke har indbetalt fakturaer rettidigt, eller gentagende gange har overtrådt Vestsupport’s betingelser. Vestsupport vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Gene af andre brugere af Vestsupport produkter betragtes som misbrug af Vestsupport’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af produktet. Vestsupport er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
 • Ved webhoteller vil Vestshopping løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet kan Vestsupport til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog foregå i samråd med indehaveren.

Lov & ansvar

 • Vestsupport tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
 • Vestsupport er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommende adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Vestsupport har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Vestsupport kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
 • Vestsupport er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om Vestsupport er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Vestsupport funktioner.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remotebackup

 • Vestsupport tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.
 • Vestsupport partnere er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.
 • Vestsupport er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.
 • Vestsupport er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er Vestsupport forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.
 • Vestsupport er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Vestsupport er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Vestsupport funktioner.

Fri trafik

 • Hos Vestsupport er der normalt fri trafik, og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medfør eksklusion fra Vestsupport’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug

Server drift/Linie drift

 • Vestsupport tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Vestsupport er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.
 • Alle produkter drives på højt ydende Windows og Linux/unix servere med Red Hat. Vestsupport tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer at vi kan tilbyde oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS strømbackup. Internet linie-tilgangen sker igennem et samarbejde med Tdc Internet der som bekendt har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 2 x 400Mbit.

Registreringsgebyr

 • Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 50,- excl. moms, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
 • Ved registrering af Internationale top-level domæner ( .info, .net, .com, .org, .biz, m.v. ) betales Vestshopping’s nettoudgift ved registrering. Se i øvrig gældende prisblad for produkter.

Priser

 • Alle priser i vores beregner er vist ekskl. Moms. Dog ses det fulde beløb inkl. moms ved udtjekning.
 • Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
 • Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er vi berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
 • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
 • Alle priser er beregnet for levering på den i tilbuddet angivet adresse. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris. Vi bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.
 • Ønsker bestilleren – og påtager vi os – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

Ud over den tilbudte eller aftale pris, er vi berettiget til at kræve betaling for:

 • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 75 kr. orienterer vi inden arbejdet igangsættes.
 • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

Betaling

Dankort & E-dankort betaling

Vestsupport.dk kryptere alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Betaling via overførsel til Nordea Esbjerg afd. efter fremsendt faktura.

Reg. Nr. 2540
Konto nr. 6286202835

SWIFT-kode: ndeadkkk
IBAN-nr.: DK3920006286202835

Husk venligst at påføre dit ordrenummer ved betaling.

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 14 dage efter fakturadato. Der pеlшber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt mеned.

Pе leverandшrens anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgеelse, er vi forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføre kontinuerligt, er leverandшren berettiget til delvis fakturering.

Betaling sker enten pе den dato, der pе tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidigt betalingsdag ellers kontant ved levering.

Ved betaling med betalingskort, trækkes belшbet ved afsendelse af ordre.

 

Fragt & Levering

 • Som udgangspunkt sælges alle varer ab leverandørs lager – Der benytter enten Post Danmark eller GLS
 • Din ordre tillægges fragt som angivet i indkøbskurven, Vestsupport sørger herefter for levering til angivne leverings adresse, inden for 1-3 dage efter bestilling.
 • De anførte fragt priser på siden er ikke gældende for Færøerne, Grønland og udlandet. Her fremsendes pris efter bestilling til endelig godkendelse…

Personlige oplysninger

 • Ingen personlige oplysninger der registreres på Vestsupport, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Vestsupport.
 • I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.
 • Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.
 • Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve ordren lagres hos Vestsupport.dk på en måde, så du senere kan logge dig ind og se status.
 • Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!
 • Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos vestsupport.dk, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra vestsupport.dk, Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
 • Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.
 • Bestiller indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for vestsupport.dk’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos vestsupport.dk, er iagttaget.

Betalingsbetingelser

 • Alle ydelser ved Vestsupport er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved Vestsupport betales ved fremsendelse af faktura. Der tilægges ikke administartionsgebyr. og alle fakturaer samles sammen til én forsendelse den 14. i hver måned, for de kommende 3 mdr. Alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er Vestsupport i hænde herefter, har Vestsupport ret til at stoppe webhotellet indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling. Ved evt. genåbning tillægges gebyr på kr. 375,- + moms. som skal betales samtidigt med det forfaldne beløb.
 • Vestsupport rykker kunden 3 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms. + 2% renter

Opsigelsesbetingelser

 • Alle bestillinger forudfaktureres for perioder af min. 3 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 14 dages varsel til udløbet af den bestilte periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt og webhotellets afbestilling bekræftes skriftligt af Vestsupport. Vestsupport refunderer ikke betalinger såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

God Skik

 • Vestsupport skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer mm. skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Vestsupport kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Vestsupport’s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Værneting

 • Kunden erklærer sig bekendt med Vestsupport’s generelle handelsbetingelser. Vestsupport forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

Mangler

 • 24 måneders reklamationsret – evt. begrænset af holdbarhedsdato – gælder også brugte vare og skaffevare. Man skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen
 • Viser leverancen sig at vжre mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 14 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gшre manglen gældende. Leverandшren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

Ansvar

 • I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

Underleverandører

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Tvister

 • Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
 • Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.
 • Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i “Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.
 • Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

E-mail Markedsføring

Markedsføringsøjemed

Din e-mail adresse kan blive brugt i markedsføringsøjemed.


Part

Din e-mail adresse vil aldrig blive videregivet/solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra leverandørens koncern.


Interval og relevans

Du modtager kun information fra leverandørens koncern omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

Afmelding og spørgsmål

Du kan til enhver tid afmelde dig evt. e-mail service på hjemmesiden.

 

Fortrydelse

§ 11 Købeloven

11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. 11.2 Ifølge Dansk lovgivning herunder Købeloven, gælder den normale fortrydelsesret på fjorten dage ikke hos os, da alle vore produkter er specielt fremstillet. Læs mere på www.forbrugerraadet.dk

Personpolitik

 • Vi benytter os af cookies. Hvert besøg på siden registreres i vores omfattende statistik for at kortlægge hvordan du har fundet os og hvad du har fortaget dig på dit besøg hos os. Ingen af de data vi indsamler er personlige og er udelukkende til at forbedre siden for at hjælpe os med at hjælpe dig til det produkt der passer bedst til dine krav og til den billigste pris. En cookie er en lille tekstfil der bliver lagt på din computer. Den fylder ikke særlig meget og din computer rydder selv op når den kan se du ikke har besøgt os i et stykke tid medmindre du har bedt den om andet. Der kan ikke være virus, reklamer eller andet skadeligt for dig eller din computer i den. Den hjælper dig med at huske kodeord og brugernavn til vores system så du nemmere kan gøre dine indkøb.
 • Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Der tages forbehold for tastefejl i prissætning, oplag, farver og formuleringsfejl på hjemmesiden